มาทำให้ PDF จากเดิมที่เราเพียงแค่ Print และดูเพียงอย่างเดียว ให้มีการเลือกและควบคุมการแสดงผลโดยใช้ Layer เหมือนใน AutoCAD