fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Revit With MEP

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
7,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม

วิทยากร

มานพ จิตชู

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

COURSE OVERVIEW

ภาพรวมโปรแกรม

BIM (Building Information Modeling) เป็นหลักการที่จะช่วยให้สถาปนิก และวิศวกร ในการออกแบบและเขียนแบบดิจิตอล ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสถาปัตยกรรม วิศวะกรรม รวมถึงงานระบบสุขาภิบาล

โปรแกรม Autodesk Revit นั้นจะประกอบด้วย Revit Architecture , Revit Structure และ Revit MEP ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ แต่โปรแกรมทั้งหมดนี้จะมีจุดเด่นชัดเจนในด้าน BIM (Building Information Modeling) ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมการออกแบบทั่วๆ ไปที่ใช้เพื่อช่วยในการออกแบบเท่านั้น ไม่มีฐานข้อมูลอะไรเชื่อมต่อกันเลย แต่โปรแกรม Revit ได้สร้างโมเดลขึ้นมา จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างโมเดลทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมา ทำให้เราสามารถทำงานได้ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น สามารถขึ้นเป็น 3D ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังนำไปสร้างแบบ 2D Detail Shop Drawing, Plan , Elevation , Section และ Perspective และสามารถนำไป ถอดปริมาณ (Estimate) ได้ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโมเดลทั้งหมด หรือถ้าต้องการทำงานเชื่อมกับวิศวกรโครงสร้าง หรืองานระบบ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Revit Architecture (ด้านสถาปัตยกรรม) , Revit MEP (ด้านงานระบบ) และ Revit Structure (โครงสร้าง) ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโปรแกรมจากค่าย Autodesk เหมือนกันซึ้งทำให้ประหยัดเวลาและรวดเร็วในการออกแบบ เขียนแบบและถอดปริมาณ

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 7,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  Step 1 Introduction User Interface and Start Project MEP
  - การเลือก Template
  - ทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม (Tool, Ribbon, Option Bar
  Project Browser, Properties)
  - ทำความเข้าใจชนิดของวัตถุ (Element) ที่เป็น Category, Family, Type
  - ทำความเข้าใจชนิดไฟล์ Project, Template, Family
  - แนะนำการใช้งานเครื่องมือต่างๆ
  - ตั้งค่า Project Unit
  - การ Link ไฟล์งาน Architecture เข้ามาใน MEP Project
  - การใช้คำสั่ง Copy – Monitor กับ Level และ Gird Line
  - การสร้าง Floor Plan & Ceiling Plan
  - การสร้าง Ceiling Plan
  - การ Save File Project (.rvt)

  Step 2 งานระบบดับเพลิง (Fire Protection System)
  - ตั้งค่า piping setting
  - การกำหนด ชนิดของท่อ (Pipe Type)
  - การกำหนดระบบท่อน้ำ (Pipe System)
  - การโหลด Family ของงานระบบดับเพลิง
  - การวางหัวสปริงเกอร์- อุปกรณ์ต่างๆ และการจัดตำแหน่ง
  - การเขียนระบบท่อแบบ Generate pipe Layout
  - การเขียนระบบท่อแบบ Manual
  - การ Import File Cad
  - การวางตำแหน่งอุปกรณ์ตาม Cad File

  Step 3 งานระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
  - การเลือก Template
  - โหลด Family งานระบบสุขาภิบาล
  - อธิบายการเขียนท่อที่มีความชัน (Pipe Slope)
  - วางตำแหน่งสุขภัณฑ์ของห้องน้ำ (Plumbing Fixture)
  - เขียนระบบท่อระบาย (Soil, Wests) ท่ออากาศ (Vent) และท่อน้ำ (Cold Water) ของ
  ห้องน้ำ (Toilet)
  - อธิบายการใช้ Filter
  Step 4 งานท่อลม (Duct work) ระบบปรับอากาศ (HVAC System)
  - การเลือก Template
  - การโหลด Family งานระบบปรับอากาศ
  - การตั้งค่าท่อลม (Duct Setting)
  - ทำความเข้าใจชนิดของท่อลม (Duct Type) ในโปรแกรม Revit
  - การตั้งค่าระบบท่อลม (Duct System) และการกำหนด คุณสมบัติ
  - อธิบายวิธีการเดินท่อลมแบบอัตโนมัติ (Automatic Duct Work Layout)
  - อธิบายการเดินท่อลมแบบ Manual
  - อธิบายวิธีการแก้ไขท่อลม (Modifying Duct)
  - การ Import File Cad งานระบบท่อลม
  - การเดินท่อลมตาม File Cad

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  Step 5 งานท่อน้ำ (Piping Work) งานระบบปรับอากาศ (HVAC)
  - การตั้งค่างานระบบท่อน้ำ (Piping Setting)
  - การกำหนดชนิดของท่อน้ำระบบปรับอากาศ (Pipe Type)
  - การตั้งค่าระบบท่อน้ำระบบปรับอากาศ (Pipe System) และการกำหนดคุณสมบัติ
  - อธิบายการเดินท่อแบบ Placeholder Pipe
  - อธิบายการเดินท่อแบบ Parallel Pipe
  - วิธีการเดินท่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายลมเย็น (AHU & FCU)
  - การ Import File Cad งานระบบท่อน้ำ
  - การเดินระบบท่อน้ำเย็นตาม File Cad

  Step 6 งานระบบไฟฟ้า (Electrical System)
  - การเลือก Template
  - ทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ ของงานระบบไฟฟ้า (Tool)
  - การตั้งค่างานระบบไฟฟ้า (Electrical Setting)
  - การ Import File Cad งานระบบ (Lighting)
  - การวางโคมไฟในแปลนฝ้า (Ceiling plan)
  - การ Import File Cad งานระบบ Power (ปลั๊ก, สวิทซ์)
  - การวางอุปกรณ์ปลั๊ก และสวิทซ์ ตาม File Cad
  - การเดินท่อ (Conduit)
  - การเดินราง (Wire Way)
  - การเดินราง (Cable Tray)

  Step 7 การสร้าง Sheet Drawing & Export
  - การสร้าง (Title Block)
  - วิธีการสร้าง (Sheet Views)
  - อธิบายการใช้ Dimension และการปรับคุณสมบัติ
  - อธิบายการใช้ Annotation Tags และการแก้ไข
  - สร้าง Sheet Drawing งานระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System)
  - สร้าง Sheet Drawing งานระบบท่อลม ระบบปรับอากาศ (Air Condition)
  - การ Export Sheet Drawing

  Step 8 ถอดปริมาณ (Quantity Take Off) และ Basic Family
  - ถอดปริมาณ (Quantity Take Off)
  - อธิบายการถอดปริมาณระบบดับเพลิง (Fire Protection)
  - อธิบายการถอดปริมาณท่อลม (Duct Work)
  - อธิบายการถอดปริมาณงานระบบไฟฟ้า (Electrical System)
  - การ Export เป็นไฟล์ Excel
  - Basic Family
  - ทำความเข้าใจ Family Template
  - อธิบายวิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานสำหรับสร้างวัตถุ (Create)
  - การสร้างจุดเชื่อมต่อ (Connector) และทำความเข้าใจ Properties
  - การกำหนด Family Category
  - ทำความเข้าใจการ Save File ของ Family
  - การโหลด Family เข้าโปรเจค

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

มานพ จิตชู

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
7,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม