fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Revit Architecture Basic

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน (18 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
8,500 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

COURSE OVERVIEW

โปรแกรม REVIT หลักสูตร Architecture เบื้องต้น สำหรับผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมเพื่อใช้ในการออกแบบอาคารในรูปแบบ 3D ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการสร้างโมเดลหรือแบบจำลอง 3 มิติ จนถึงการสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และสรุปปริมาณเบื้องต้นได้ โดยเรียนรู้การใช้งานคำสั่งหลักๆ ที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน การใช้งานคำสั่งต่างๆของโปรแกรม REVIT ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 วัน

ความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 8,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  บทนำ
  - Story Sofware Design
  - BIM คืออะไร
  - การตั้งค่ารูปแบบของ Template
  - การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม Revit
  - การควบคุมการใช้เมาส์และมุมมอง

  บทที่ 1 : กลุ่มคำสั่ง Architecture
  - การสร้างและตั้งค่าเส้นระดับ Story Level
  - การสร้างเส้นอ้างอิง ( Grid line )
  - การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Column
  - การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Wall
  - เทคนิคการใช้คำสั่ง Filter
  - การสร้างและตั้งค่าคำสั่ง Slab
  - การใช้งานคำสั่ง Door และ Window
  - การใช้ง านคำสั่ง View Range
  - การตั้งค่าและการใช้งาน Stair
  - การใช้งานคำสั่ง Section Box
  - การสร้างและการตั้งค่าคำสั่ง Shaft
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Railling
  - การใช้งานคำสั่ง Hide และ Unhide ในมุมมอง
  - การสร้างและการตั้งค่าคำสั่ง Roof
  - การใช้งานคำสั่งมุมมอง Elevation
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Visibility/Graphic Overrides

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  บทที่ 1 : กลุ่มคำสั่ง Architecture (ต่อ)
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Curtain Wall
  - การดึงข้อมูล Family เบื้องต้นมาใช้งาน
  - การใช้งานคำสั่ง ViewCube
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Wall : Sweep
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Wall : Reveal
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Roof : Fascia

  บทที่ 2 : การสร้างและการจัดหมวดหมู่ Floor Plan
  - การใช้งานและตั้งค่าของคำสั่ง Ceiling
  - การเพิ่ม Ceiling Plan ของระดับพื้นชั้นบน
  - การสร้างและการจัดหมวดหมู่ Floor Plan (Interior)

  บทที่ 3 : กลุ่มคำสั่ง Insert
  - การดึงข้อมูลไฟล์ Component มาใช้งาน
  - การดึงข้อมูลไฟล์ AutoCAD มาใช้งาน
  - การดึงข้อมูลไฟล์ PDF มาใช้งาน
  - การดึงข้อมูลไฟล์ Revit มาใช้งานร่วมกัน

  บทที่ 4 : การสร้างและตั้งค่าตาราง BOQ
  - การสร้างและตั้งค่าตาราง BOQ

  บทที่ 5 : การเพิ่มและแก้ไข Family และ Materials เบื้องต้น
  - การแก้ไขไฟล์ Family เบื้องต้นมาใช้งาน
  - การสร้างและแก้ไข Family ผนัง
  - การสร้างและแก้ไข Family พิ้น
  - การสร้างและแก้ไข Materails เบื้องต้น

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 3

  บทที่ 6 : กลุ่มคำสั่ง Annotate
  - การใช้งานคำสั่ง Section
  - การใช้งานคำสั่ง Callout (Detail)
  - การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Annotate
  - การใช้งานคำสั่งเส้นบอกขนาด Dimension
  - การใช้งานคำสั่ง Legends เพื่อทำแบบขยาย

  บทที่ 7 : กลุ่มคำสั่ง Structure เบื้องต้น
  - การใช้งานคำสั่ง Column
  - การใช้งานคำสั่ง Beam
  - การใช้งานคำสั่ง Tag ร่วมกับคำสั่ง Structure : Column และ Beam

  บทที่ 8 : การนำเสนอ
  - การสร้างกล้องมุมมอง Perspective จากคำสั่ง Camera
  - การแก้ไขกล้องมุมมอง Camera
  - การสร้างภาพเสมือนจริง Rendering

  บทที่ 9 : การสร้างเอกสาร
  - การสร้างกรอบเอกสาร มาใช้ในเอกสาร
  - การแบบงานที่สร้างมาลงในเอกสารแบบ
  - การปรับแต่งเอกสารแบบ และมุมองที่ให้งาน
  - การทำเอกสาร Plot to PDF

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ผมพร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

" ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ "

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
3 วัน (18 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
8,500 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง