fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

3D modeling with Blender

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน ( 12 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
4,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม

COURSE OVERVIEW

 

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

เนื้อหาหลักสูตร 3D modeling with Blender มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม การเรียกใช้งานเครื่องมือ (Toolbar) และการตั้งค่าหน้าต่างการทำงาน (Window) รวมถึงกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมค่าพารามิเตอร์ (Panel) เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม ปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจในการสร้างชิ้นงานสามมิติ (3D Modeling)

 

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร  :  2 วัน

พื้นฐานของผู้เรียน

มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน (Windows) เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการตั้งค่าหน้าต่างเครื่องมือของโปรแกรม (Interface)
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน (Workspace)
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน และปรับเปลี่ยนเครื่องมือ สำหรับการสร้างและแก้ไขวัตถุ
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการตั้งค่า มุมมองต่าง ๆ และการควบคุมมุมกล้อง
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือช่วยปรับแต่งชิ้นงาน (Modifier) ในรูปแบบต่าง ๆ
 6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสร้างวัตถุแยกเป็นส่วน ๆ และการกำหนดรายละเอียด (3D Subdivition)
 7. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติ (3D Modeling) ได้
 8. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถกำหนด (Material) และ (Render) วัตถุในเบื้องต้นได้

ผลที่ได้รับและรูปตัวอย่างงาน

 1. สามารถสร้างวัตถุ (3D Modeling)
 2. สามารถประยุกต์ใช้งานคำสั่งพื้นฐาน Generate Modifier
 3. สามารถกำหนด Material และ Render วัตถุให้เสมือนจริงได้

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 4,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  - เริ่มต้นเรียนรู้ Menu คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม
  - เรียนรู้และทำความเข้าใจกับรูปแบบ Editor Type ในแบบต่าง ๆ
  - เรียนรู้ชุดคำสั่ง Toolbar (T)
  - เรียนรู้ชุดคำสั่ง Sidebar (N)
  - การแบ่งหน้าต่างการทำงาน (Area Option)
  - การควบคุมและกำหนดมุมมองในแบบต่าง ๆ (View Control)
  - การทำงานร่วมกับ Keyboard และ Mouse
  - รุปแบบการเลือกแบบต่าง ๆ (Selection)
  - การใช้งานคำสั่ง Add Modeling
  - ชุดคำสั่งในการปรับแก้วัตถุ (Object Modify)
  - การ MOVE/COPY แบบกำหนดระยะและทิศทาง
  - การ ROTATE แบบกำหนดระยะและทิศทาง
  - เรียนรู้คำสั่งในการปรับแต่งวัตถุจาก Toolbar (T)
  - เรียนรู้คำสั่งในการปรับค่ากำหนดจาก Sidebar (N)
  - เรียนรู้และทำความเข้าใจ Snap to
  - เริ่มต้นเขียนโมเดล 3D จากคำสั่งพื้นฐาน

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  - การสลับโหมดทำงานระหว่าง Object Mode Switching to Edit Mode
  - เรียนรู้รูปแบบการทำงานในระบบ Mesh 3D Modeling Basic Element Editing
  - ชุดคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งวัตถุ (Toolbar Edit Mode)
  - ชุดคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งวัตถุ (Modifier Properties)
  - การเพิ่มกล้อง (Add Camera to Screen)
  - เรียนรู้มุมมองกล้องในรูปแบบต่าง ๆ (Camera View Type)
  - การปรับตำแหน่งมุมกล้อง (Camera Position Setting)
  - ประเภทของแสง (Lighting Type)
  - การปรับตำแหน่งแสง (Lighting Position Setting)
  - การกำหนดค่าแสง (Lighting Setting)
  - การเลือกรูปแบบการแสดงผลในแบบต่าง ๆ (Viewport Shading)
  - การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ (Material Properties)
  - การตั้งค่า (Scene Setting)
  - การตั้งค่าเรนเดอร์ภาพ (Render Setting)
  - การบันทึกภาพเป็นไฟล์รูป ในแบบต่าง ๆ

  ประเมินผลการอบรม

  อ่านทั้งหมด

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน ( 12 ชม.)
ค่าใช้จ่าย:
4,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม