fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Microsoft Excel Basic & Intermediate

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาท ( 12 ชั่วโมง)ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง

COURSE OVERVIEW

 

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft และอยู่ในส่วนของชุดโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งมีหลายโปรแกรมตัวอย่างเช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook, Microsoft Visio, Microsoft Project ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีความสามารถเฉพาะทาง และแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางข้อมูลและการคำนวณ (Spreadsheet) มีความสามารถหลายด้าน จึงนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานต่าง ๆ ได้เช่น งานเกี่ยวกับฐานข้อมูล Diagram / Flow Chart, สรุปข้อมูลแบบสอบถาม, สรุปข้อมูลจากการทดลอง, การเรียงลำดับข้อมูล, บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, วางแผนโครงการ, สรุปข้อมูลขาด ลา มาสาย ของพนักงาน, บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ข้อมูลด้านงานบัญชี, ข้อมูลการซื้อขายสินค้า, สรุปข้อมูลสินค้าและยอดขาย, สรุปข้อมูลงบดุล ฯลฯ

นอกจากนี้โปรแกรม Microsoft Excel ยังมีความสามารถจัดทำแผนภูมิ (Chart) แสดงผลตามลัษณะงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้ ไม่ว่าจะเป็น แผนภูมิ จุดข้อมูล, เส้นตรง, แท่ง, วงกลม และพื้นผิว เป็นต้น และสามารถพิมพ์งานทั้งส่วนที่เป็นข้อมูล, รูปภาพ หรือแผนภูมิทางเครื่องพิมพ์ได้ รวมถึงแปลงข้อมูลเพื่อให้แสดงผลบนเวบเพจ หรือโฮมเพจได้เช่นกัน

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทำไมโปรแกรม Excel จึงมีใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่ม นักเรียน, นิสิตนักศึกษา, พนักงานบริษัท, การเงิน, การบัญชี, กลุ่มงานสถิติ, วิศวกร, ผู้บริหาร หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น “โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง” โดยที่ทุกคนไม่รู้ตัว

 

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน โดยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของโปรแกรม  วิธีการใช้งานแถบรายการคำสั่งไปจนถึง การใช้ฟังก์ชัน, การสร้างเงื่อนไข, การเขียนสูตร / สมการ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การแสดงผลลัพธ์ในรูปของแผนภูมิ, การสร้างแบบฟอร์ม, การตั้งค่าการพิมพ์และการพิมพ์ (Print)  โดยเรียนรู้จากตัวอย่างอิงสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันเช่น การบันทึกคะแนนสอบและการแสดงผลสอบ, ตารางสรุปการดาวน์-ผ่อนรถ, ตารางสรุปผ่อนสินเชื่อบ้าน, ตารางการคิดเงินภาษีเงินได้, การจัดการข้อมูลการขายสิ้นค้าของพนักงานขายด้วย Pivot Table, การใช้ไฟล์ร่วมกัน และการจัดการความปลอดภัยไฟล์งาน เป็นต้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตร 2 วัน (12 ชั่วโมง)

 

พื้นฐานของผู้เรียน

ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพื้นฐานการใช้งาน Windows 7 / Windows 10

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไป, ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel อย่างเป็นระบบ, นักเรียน, นิสิตนักศึกษา, พนักงานบริษัท, การเงิน, การบัญชี, กลุ่มงานสถิติ, วิศวกร

 

จุดประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของโปรแกรม และวิธีการใช้งานแถบรายการคำสั่ง
  2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ฟังก์ชัน, การสร้างเงื่อนไข, การเขียนสูตร / สมการ
  3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูล, การแสดงผลลัพธ์ในรูปของแผนภูมิ, การสร้างแบบฟอร์ม
  4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ไฟล์ร่วมกัน และการจัดการความปลอดภัยไฟล์งาน
  5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการตั้งค่าการพิมพ์และการพิมพ์

 

ผลที่ได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมและใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
  2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ช่วยให้การจัดการข้อมูล, สรุปข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

อบรมที่สถาบัน / สอนสดออนไลน์  :  ค่าอบรม 5,500 บาท (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

คอร์สเรียนวีดีโอออนไลน์ : สมัครเรียนได้ที่นี่>>  www.deticourseonline.com

อบรมนอกสถานที่ :  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-7447827-8  หรือ Line : @deti

เนื้อหาบทเรียน

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
5,500 บาท ( 12 ชั่วโมง)ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
Online, บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิคูปอง