fbpx
Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

การวิเคราะห์การไหลของของไหลด้วยคอมพิวเตอร์ (SolidWorks Flow Simulation)

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
Special Course Training

วิทยากร

วสันต์ จันทร์หยวก

ทำความรู้จักกันก่อน : - ชอบการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด ยิ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอบถามพูดคุยกันในห้องเรียน ยิ่งทำให้ความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งถามตอบยิ่งหายเหนื่อยครับ - นอกจากการเรียนรู้ในหนังสือ จะแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้ โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ จะให้มากกว่าที่เคยเห็นในอินเตอร์เน็ต มาเรียนรู้ด้วยกันครับ

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน"

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Flow Simulation เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม SolidWorks ที่ต้องการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ การไหล ทั้งปัญหาการไหลภายใน และการไหลภายนอก หลักสูตรครอบคลุม พื้นฐานของไหล การเตรียมชิ้นงานเพื่อการวิเคราะห์ การควบคุมการ Mesh การกำหนดค่าเพื่อการวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของ Steady state analysis, Transient analysis, Conjugate heat  transfer analysis, Open/close  system analysis และการดูผลการคำนวณแบบต่างๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

 • พัฒนาให้เหมาะกับคนไทยจากหลักสูตรมาตรฐานของต่างประเทศ
 • เน้นภาคปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา (Case Study) ผนวกกับทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็น
 • สอนโดยทีมวิศวกรและนักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Engineering Simulation

ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมอบรม

 • วิศวกรผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ
 • อาจารย์ นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสอน SolidWorks
 • นักศึกษาด้านวิศวกรรม

รูปแบบการสอน

 • บรรยายประกอบการใช้ซอฟแวร์ SolidWorks ชั้นนำ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง จำนวนผู้อบรมไม่เกิน 15 ท่าน

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ เป็นต้น

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  การสร้างการวิเคราะห์ด้วย SOLIDWORKS Flow Simulation
  - การจัดเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์การไหลของไหลด้วย
  SOLIDWORKS Flow Simulation
  - การสร้างช่องปิดขอบเขตการวิเคราะห์การไหล (Lids)
  - การตรวจสอบรูปร่างและขอบเขตการวิเคราะห์การไหล
  - การคำนวณและพิจารณาปริมาตรการไหล
  - การสร้างกรณีศึกษา โดยการใช้ Project Wizard
  - การกำหนดเงื่อนไขขอบเขตปริมาตรการไหล (Boundary Conditions)
  - การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์การไหล (Goals)
  - การพิจารณาการการวิเคราะห์
  - การแสดงผลการคำนวณระหว่างการทำการวิเคราะห์
  - การแสดงผลเฉลยการวิเคราะห์

  การแบ่งชิ้นงานเป็นส่วนเรขาคณิตย่อยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Mesh)

  - การกำหนด Mesh ที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาชิ้นงานที่มีผิวบาง
  และช่องว่างระหว่างชิ้นงาน
  - การใช้คำสั่ง Mesh
  - การแสดง Mesh
  - การกำหนด Mesh สำหรับงานที่มีผิวบาง
  - การแบ่ง Mesh และการใช้ระนาบควบคุมการสร้าง Mesh

  การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน (Thermal Analysis)

  - การใช้ข้อมูล Engineering Database สำหรับการกำหนดวัสดุ
  - การกำหนดแหล่งกำเนิดความร้อน (Heat Loading)
  - การกำหนดเงื่อนไข การสร้างพัดลม สำหรับการวิเคราะห์การไหล
  - การพิจารณา แผ่นรูปรุ (Perforated Plates) สำหรับการวิเคราะห์การไหล
  - การพิจารณาชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์
  - การจัดการชุดประกอบและรายละเอียด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการวิเคราะห์
  การไหล

  การไหลภายนอก (External Flow) ที่มีลักษณะไม่คงตัว (Transient Analysis)

  - การพิจารณาการวิเคราะห์การไหลเป็น 2 มิติ
  - การใช้สมการ Reynolds number เพื่อกำหนดเงื่อนไขของขอบเขต
  ปริมาตรการไหล

  แบบการไหลภายนอก
  - การใช้ Adaptive Mesh Refeinement Option เพื่อพิจารณาผลเฉลย
  - การสร้างภาพเคลื่อนไหว จากผลการวิเคราะห์ที่มีลักษณะไม่คงตัว

  การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต (Conjugate Heat Transfer)
  - การวิเคราะห์ Conjugate Heat Transfer ที่สภาวะคงตัว ของแผ่นระบายความร้อน
  - การกำหนดของไหลหลายชนิดสำหรับการวิเคราะห์
  - การกำหนดลักษณะของก๊าซจริง (Real Gas)
  - การแสดงกราฟอุณหภูมิ ในพื้นที่ชิ้นงาน (Solid Regions) และพื้นที่ช่องของไหล
  (Fluid Regions)

  การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EFD Zooming
  - การใช้เทคนิค EFD Zooming ช่วยพิจารณาชิ้นงานประกอบที่มีความซับซ้อน
  - การถ่ายโอน (Transfer) ขอบเขตปริมาตรการไหล (Boundary Conditions)
  จากระบบหลัก เพื่อพิจารณา EFD Zooming

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การวิเคราะห์การไหลผ่านวัสดุพรุน (Porous Media)

  - สร้างการวิเคราะห์การไหล และการกำหนดวัสดุพรุน (Porous Media)
  - การใช้คำสั่ง Component Control เพื่อเลือกพิจารณาชิ้นงานในชุดประกอบ
  - การพิจารณาพฤติกรรมการไหลผ่านวัสดุพรุน (Porous Media)

  การวิเคราะห์ชิ้นงานหมุน โดยกำหนดกรอบขอบเขตให้มีการหมุน (Rotating Reference Frames)

  - การเลือกขอบเขตการวิเคราะห์การไหลเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่มีการหมุน
  เป็นวงกลมรอบแกน
  - ขั้นตอนการกำหนดวิธีการวิเคราะห์การไหลโดยการใช้ Rotating Reference
  Flow

  การศึกษาพฤติกรรมการสร้างเงื่อนไขปรับเปลี่ยนตัวแปร (Parametric Study) วิเคราะห์หาผลเฉลยที่ดีที่สุด

  - สร้างการวิเคราะห์การไหลและสร้างเงื่อนไขปรับเปลี่ยนตัวแปรเพื่อหาค่า
  ที่เหมาะสม
  - กำหนดความสมมาตรชิ้นงานเพื่อลดรูปการวิเคราะห์
  - การพิจารณาผลการวิเคระห์การไหลเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปร

  การเกิดโพรงอากาศ (Cavitation)

  - การเลือกการวิเคราะห์แบบ Cavitation flow
  - การแสดงผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณา Cavitation

  การวิเคราะห์ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

  - การกำหนดความชื้นสัมพัทธ์เป็นเงื่อนไขขอบเขตปริมาตรการไหล
  (Boundary Conditions)
  - การแสดงผลการวิเคราะห์ความชื้นสัมพัทธ์
  การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของอนุภาคในของไหล (Particle Trajectory)
  - การกำหนดลักษณะทางกายภาพของอนุภาคที่จะเติมในกระแสการไหล
  - การใช้คำสั่ง Particle Study
  - การแสดงพฤติกรรมของอนุภาคที่เกิดการเคลื่อนที่ในกระแสของไหล

  การวิเคราะห์การไหลที่มีความเร็วเหนือเสียง (Supersonic Flow)

  - การสร้างการวิเคราะห์การไหลที่มีความเร็วเหนือเสียง (Supersonic Flow)
  - การใช้ Adaptive Mesh เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์การไหลที่มีความเร็วเหนือ
  เสียง (Supersonic Flow)
  - การแสดงผลการวิเคราะห์ด้วย Mach number

  FEA Load Transfer

  - การนำผลการวิเคราะห์การไหล วิเคราะห์ความเสียหายด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA
  Load Transfer)
  - การสร้างกรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหาย (SOLIDWORKS Simulation)
  โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์
  การไหล(SOLIDWORKS Flow Simulation) เป็นเงื่อนไขขอบเขตปริมาตรการ
  ไหล (Boundary Conditions)
  - การแสดงผลการวิเคราะห์ความเสียหายใน SOLIDWORKS Simulation

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

วสันต์ จันทร์หยวก

ทำความรู้จักกันก่อน : - ชอบการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด ยิ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอบถามพูดคุยกันในห้องเรียน ยิ่งทำให้ความรู้ใหม่ ๆ ยิ่งถามตอบยิ่งหายเหนื่อยครับ - นอกจากการเรียนรู้ในหนังสือ จะแนะนำเพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้ โดยเฉพาะงานวิเคราะห์ จะให้มากกว่าที่เคยเห็นในอินเตอร์เน็ต มาเรียนรู้ด้วยกันครับ

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน"

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
Special Course Training