การใช้ revision สำเร็จรูป เพื่อให้เราสามารถระบะการแก้ไขแบบแปลนได้รวดเร็วดังใจ