หลักสูตร SolidWorks Assemblies Modeling
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
เวลาอบรม
09.00 น. - 16.00 น.
ค่าใช้จ่าย
8,000 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คูปองที่สามารถใช้ได้
Subscription - SolidWorks Standard
Subscription - SolidWorks Professional
Subscription - SolidWorks Premium / Simulation
SolidWorks Standard
SolidWorks Professional
SolidWorks Premium / Simulation
DOWNLOAD TRAINING SCHEDULE (.PDF)
COURSE OVERVIEW

หลักสูตรอบรม SolidWorks Assemblies Modeling เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงานประกอบ(Assembly)ขั้นสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทางานในโหมดการออกแบบชิ้นงานประกอบได้มีประสิทธิถาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบชิ้นงานประกอบแบบ Top-Down Design การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโหมดการประกอบชิ้นงาน การกาหนด Mate ในแบบต่างๆ การสร้าง Configura-tions ในชิ้นงานประกอบ และการทางานในการประกอบชิ้นงานที่มีจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทา Animator และ ศึกษาด้วน Mo-tion ต่อไป

 

 SolidWorks Assembly Modeling
SolidWorks Instructor Led Training

SolidWorks Assembly Modeling teaches you how to maximize your use of the assembly modeling capabilities of SolidWorks mechanical design automation software.

Course details and prerequisites:
Duration: 3 Days
Type: Instructor Led
Level: Intermediate

Prerequisites:

  • Attended the SolidWorks Essentials or equivalent level of knowledge
  • At least one month of experience using the software

After the training you will be able to:

  • Create assemblies using bottom-up and top-down design approaches
  • Control and automate your assemblies with Microsoft Excel
  • Resolve assembly design problems
  • Better manage large assemblies and save time

Lesson 1: Understanding Assemblies
• SolidWorks Assemblies
• Assembly File Structure
• File References
• External Reference Search Order
• Solving Mates

Lesson 2: Advanced Mate Techniques
• Advanced Mates
• Case Study: SmartMates and Mate References
• Adding Mate References
• Design Library Parts
• Capture Mate References
• Advanced and Mechanical Mate Types
• Case Study: Advanced Mates
• Summary: Inserting and Mating Components
• Multiple Mate Mode
• Using Copy with Mates
• Case Study: Copy With Mates
• Mate Options

Lesson 3: Top-Down Assembly Modeling
• Stages in the Process
• Case Study: Building In-context Parts
• Building Parts in an Assembly
• In-Context Features
• Propagating Changes
• Saving Virtual Parts as External
• External References
• Breaking External References
• Removing External References

Lesson 4: Assembly Features, Smart Fasteners, and Smart Components
• Assembly Features and Smart Fasteners
• Assembly Features
• Case Study: Assembly Features
• Stages in the Process
• Smart Fasteners
• Smart Components

Lesson 5: Using Configurations with Assemblies
• Stages in the Process
• Case Study: Assembly Configurations
• Component Patterns
• Creating Configurations Manually
• Configuration Properties
• Using Configure Component
• Configuration Publisher

Lesson 6: Display States and Appearances
• Display States
• Bulk Selection Tools
• Case Study: Display States
• Advanced Select
• Envelopes
• Appearances, Materials and Scenes
• Case Study: Appearances and Materials

Lesson 7: Assembly Editing
• Key Topics
• Editing Activities
• Case Study: Assembly Editing
• Replacing and Modifying Components
• Troubleshooting an Assembly
• Replacing Components Using Save As
• Mirroring Components
• Hole Alignment
• Controlling Dimensions in an Assembly
• Sensors
• Case Study: Sensors

Lesson 8: Layout-based Assembly Design
• Key Topics
• Case Study: Clamp
• Blocks
• Inserting Blocks
• Creating a Part from a Block
• Gear and Pulley Motion in Blocks
• Case Study: Gears and Pulleys

Lesson 9: Large Assemblies
• Key Topics
• Lightweight Components
• Large Assembly Mode
• Case Study: Large Assembly Options
• Using SpeedPak
• Defeature
• Using Configurations with Large Assemblies
• Modifying the Structure of an Assembly
• Assembly Visualization
• Large Design Review
• Tips for Faster Assemblies
• Drawing Considerations

 

 

May 2016

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
- Attended the SolidWorks Essentials or equivalent level of knowledge
- At least one month of experience using the software
โปรแกรมที่ใช้
SolidWorks 2015
วิทยากร
สาขาที่เปิดสอน
ระยะเวลาการอบรม
3 วัน
ค่าใช้จ่าย
8,000 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
-