Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Schedule

สถานที่สอน:
ชื่อหลักสูตร ชื่อผู้สอน วันที่เริ่ม สถานที่ ว่าง สำรองที่นั่ง
SolidWorks Surface Modeling สมภพ ประไพศรี 24-01-2019 บางนา 3
ทดลองเรียนฟรี SketchUp Introduction ดิศรา อับดุลกะเด 25-01-2019 บางนา 15
SolidWorks Sheet Metal อภิชาติ พันละออง 25-01-2019 อบรมนอกสถานที่ เต็ม
Revit With Structure มานพ จิตชู 26-01-2019 บางนา 15
SketchUp Pro Basic ดิศรา อับดุลกะเด 26-01-2019 บางนา 7
AutoCAD 2D Basic อรรถพงษ์ ผุดอรุณ 26-01-2019 บางนา 3
SolidCAM 2.5D Milling อนิรุทธิ์ ยุเจริญ 26-01-2019 บางนา 12
SolidWorks Sheet Metal อภิชาติ พันละออง 28-01-2019 บางนา 10
FEA with SolidWorks (วิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์) วสันต์ จันทร์หยวก 28-01-2019 บางนา 5
SolidWorks Assembly Modeling เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว 28-01-2019 บางนา 3

* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณีที่นั่งเต็ม/สนใจอบรมคอร์สอื่นๆ สอบถามได้ที่เบอร์ 02-744 7827-8