Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

SolidWorks Simulation Professional

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา, บ่อวิน
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Simulation Training

วิทยากร

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน"

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation Professional เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation ที่ต้องการเพิ่มเติมการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรง เชิงวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หลักสูตรครอบคลุมการ วิเคราะห์ทางไฟไนต์ เอลิเมนต์ : การวิเคราะห์ปัญหาด้านการถ่ายเทความร้อน (Heat transfer analysis) การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ (Frequency analysis) การวิเคราะห์การหักโค่น (Bucking analysis) การวิเคราะห์  ความล้า และการทำนายอายุการใช้งาน (Fatigue and life prediction analysis) และการวิเคราะห์การตกกระทบ (Drop test analysis) และ Optimization analysis

 

เนื้อหาบทเรียน

 • วันที่ 1

  การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ (Frequency Analysis) ของชิ้นงาน (Parts)
  - การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติกรณี ชิ้นงานวางอิสระและ กรณีมีการจับยึดชิ้นงาน
  - การพิจารณารูปแบบของการเกิดความถี่ธรรมชาติของชิ้นงาน (rigid body modes)
  - ผลของการจับยึดชิ้นงานที่มีต่อการวิเคราะห์ค่าความถี่ธรรมชาติ
  - การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติกรณีที่มีการกำหนดค่าความเค้นเริ่มต้น (Prestess condition)

  การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ (Frequency Analysis) ของชุดประกอบ (Assemblies)
  - การพิจารณาค่าความถี่ธรรมชาติกรณีของชุดประกอบ (Assemblies)
  - การกำหนดลักษณะการประกอบชิ้นงาน (contacts and connectors) อย่างเหมาะสม

  วิเคราะห์ความวิบัติเนื่องจากการโก่งเดาะ (Buckling Analysis)
  - การกำหนดการวิเคราะห์ความวิบัติเนื่องจากการโก่งเดาะ
  - ศึกษาค่าความปลอดภัยเนื่องจากการโก่งเดาะ (buckling factors of safety) และการพิจารณาความเสียหาย
  ระหว่างความแข็งแรงและความมีเสถียรภาพของชิ้นงาน

  การพิจารณาและการจัดการภาระโหลด (Load Cases)
  - เข้าใจและสามารถใช้ Load Case manager ในการช่วยจัดการภาระโหลด และจำลองผลที่เกิดขึ้นภาระโหลด
  - พิจารณาการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนกรณีไม่คงตัว (transient) และ ตัวควบคุมอุณหภูมิ (trermostat)
  - พิจารณาการใช้เงื่อนไขขอบเขตการถ่ายเทความร้อนของชิ้นงานที่มีลักษณะแบบสมมาตร
  - การสร้างภาพตัดชิ้นงาน (section view) เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
  การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสีความร้อน (Thermal Analysis with Radiation)
  - พิจารณาการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนกรณีคงตัว (steady state) และ การแผ่รังสีความร้อน (radiation)
  - พิจารณาผลการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนเนื่องจากผลของการแผ่รังสีความร้อน (radiation)

  อ่านทั้งหมด
 • วันที่ 2

  การวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากถ่ายเทความร้อน โดยการลดรูปเป็น 2 มิติ (Thermal Stress 2D Simplification)
  - พิจารณาการวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนของชุดประกอบ
  - การพิจารณาปัญหาการวิเคราะห์โดยการลดรูปเป็น 2 มิติ ( 2D simplification)

  การวิเคราะห์ความล้า กรณีช่วงกว้างแรงกระทำคงที่ (Fatigue Analysis)
  - เข้าใจหลักการเบื้องต้นของความล้า (fatigue)
  - เข้าใจวิธีการและกระบวนการ การกำหนดข้อมูลการวิเคราะห์ความล้า (fatigue analysis)
  - เข้าใจหลักการ S-N curves
  - กำหนดข้อมูลการวิเคราะห์ความล้า กรณีช่วงกว้างแรงกระทำคงที่ ที่มีหลายเหตุการณ์
  - พิจารณาผลการวิเคราะห์ความล้า

  การวิเคราะห์ความล้า กรณีช่วงกว้างแรงกระทำไม่คงที่ (Variable Amplitude Fatigue)
  - เข้าใจ กรณีช่วงกว้างแรงกระทำไม่คงที่แบบมีบันทึกข้อมูลการทดสอบ และการตั้งค่ากรณีศึกษา
  - พิจารณาผลการวิเคราะห์ความล้า กรณีช่วงกว้างแรงกระทำไม่คงที่

  การวิเคราะห์การตกกระแทก (Drop Test Analysis)
  - การพิจารณาการวิเคราะห์การตกกระแทก
  - การพิจารณาแบบจำลองวัสดุที่มีความยืดหยุ่นแบบพลาสติก (elasto-plastic material model)
  - การวิเคราะห์ผลการตกกระแทกแบบพลวัต (dynamic analysis)

  การวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมการออกแบบ (Optimization Analysis)
  - การพิจารณาการวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมการออกแบบ จากกรณีศึกษา

  การวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ (static analysis) และการวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ (frequency analysis)
  - พิจารณาผลการวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมการออกแบบ (Optimization Analysis)

  การวิเคราะห์ถังรับความดัน (Pressure Vessel Analysis)
  - การใช้ Simulation Pressure Vessel Design module ในการพิจารณาการวิเคราะห์ถังรับความดัน
  - สร้าง linear และ SRSS combinations ของการพิจารณาโหลดที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน
  - Evaluate stress results. การพิจารณาผลของความเค้นที่เกิดขึ้น

  อ่านทั้งหมด

วิทยากร

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน"

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา, บ่อวิน
คูปองที่สามารถใช้ได้:
SolidWorks Simulation Training