Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 092-2460690
เมนู092-2460690

SolidWorks Flow Simulation

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา, บ่อวิน
คูปองที่สามารถใช้ได้:
Special Course Training

วิทยากร

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน"

COURSE OVERVIEW

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Flow Simulation เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม SolidWorks ที่ต้องการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ การไหล ทั้งปัญหาการไหลภายใน และการไหลภายนอก หลักสูตรครอบคลุม พื้นฐานของไหล การเตรียมชิ้นงานเพื่อการวิเคราะห์ การควบคุมการ Mesh การกำหนดค่าเพื่อการวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของ Steady state analysis, Transient analysis, Conjugate heat  transfer analysis, Open/close  system analysis และการดูผลการคำนวณแบบต่างๆ

เนื้อหาบทเรียน

วิทยากร

เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน"

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
10,000 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา, บ่อวิน
คูปองที่สามารถใช้ได้:
Special Course Training