Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 02-744 7827-8
เมนู02-744 7827-8

Revit With MEP

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
7,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม

วิทยากร

มานพ จิตชู

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

COURSE OVERVIEW

ภาพรวมโปรแกรม

BIM (Building Information Modeling) เป็นหลักการที่จะช่วยให้สถาปนิก และวิศวกร ในการออกแบบและเขียนแบบดิจิตอล ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสถาปัตยกรรม วิศวะกรรม รวมถึงงานระบบสุขาภิบาล

โปรแกรม Autodesk Revit นั้นจะประกอบด้วย Revit Architecture , Revit Structure และ Revit MEP ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ แต่โปรแกรมทั้งหมดนี้จะมีจุดเด่นชัดเจนในด้าน BIM (Building Information Modeling) ซึ่งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมการออกแบบทั่วๆ ไปที่ใช้เพื่อช่วยในการออกแบบเท่านั้น ไม่มีฐานข้อมูลอะไรเชื่อมต่อกันเลย แต่โปรแกรม Revit ได้สร้างโมเดลขึ้นมา จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างโมเดลทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมา ทำให้เราสามารถทำงานได้ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น สามารถขึ้นเป็น 3D ได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังนำไปสร้างแบบ 2D Detail Shop Drawing, Plan , Elevation , Section และ Perspective และสามารถนำไป ถอดปริมาณ (Estimate) ได้ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของโมเดลทั้งหมด หรือถ้าต้องการทำงานเชื่อมกับวิศวกรโครงสร้าง หรืองานระบบ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Revit Architecture (ด้านสถาปัตยกรรม) , Revit MEP (ด้านงานระบบ) และ Revit Structure (โครงสร้าง) ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโปรแกรมจากค่าย Autodesk เหมือนกันซึ้งทำให้ประหยัดเวลาและรวดเร็วในการออกแบบ เขียนแบบและถอดปริมาณ

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

  • Certificate Training Autodesk
  • สามารถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษี 200% (กรณีนิติบุคคล)
  • บริการอาหารกลางวัน / อาหารว่าง / เครื่องด่ื่ม

    โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 4 เดือน

เนื้อหาบทเรียน

วิทยากร

มานพ จิตชู

ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น เราจึงต้องหาโอกาศเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนํามา พัฒนาความรู้ให้กบตัวเองั และพัฒนาองค์กร ให้เกาหน้าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล้ “Thailand 4.0” เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการต่อยอดการทํางานในด้านวิชาชีพที่พัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบ เขียนแบบเทียบเท่ากบั ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

ตารางอบรม

ระยะเวลาการอบรม:
2 วัน
ค่าใช้จ่าย:
7,500 บาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
สาขาที่เปิดสอน:
บางนา
คูปองที่สามารถใช้ได้:
ไม่สามารถใช้สิทธิอบรม