Design & Engineering Technology Institute
Line : @deti E-Mail : training@deti.co.th
ติดต่อเรา 092-2460690
เมนู092-2460690

Courses

 • Architecture Courses

  ArchiCAD Course

  ArchiCAD BIM Basic

  เหมาะสำหรับสถาปนิก และวิศวกรระบบ หลักสูตรครอบคลุมการใช้งาน คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ประกอบอาคาร

  Read More >

  ArchiCAD BIM Intermediate

  เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มความสามารถของการใช้งานของโปรแกรม และจัดระบบของงานสู่การทำงาน อย่างเต็มรูปแบบ

  Read More >

  AutoCAD Course

  AutoCAD 2D Basic

  อบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัต

  Read More >

  AutoCAD 2D Intermediate

  หลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานประยุกต์ใช้คำสั่งพื้นฐาน AutoCAD ร่วมกับเทคนิคการดึงความสามารถของโปรแกรมในการใช้งานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  Read More >

  Sketch Up For Kids Course

  SketchUp For Kids

  หลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ และกระบวนการความคิดการสรรสร้างจินตนาการของเด็ก สู่การเรียนรู้เป็นนักสถาปนิก

  Read More >

  Basic Drawing Course

  Basic Drawing

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านและการเขียนแบบ เพื่อนำไปสู่การใช้โปรแกรม SolidWorks

  Read More >